top of page

תקנון האתר

מדיניות משלוחים

א. במהלך ההזמנה ניתן לבחור באיסוף עצמי לאותו היום בשעות 9.00 עד 17.30. ברחוב הסדנה 17 חולון.
ב.הכנת המשלוח תהיה ללא עלות.
ג.לבירור במצב ההזמנה ניתן ליצור קשר בטלפון 058-5404111


משלוחים-
א. במהלך ההזמנה ניתן לבחור במשלוח באמצעות שילוח לבית הלקוח לכתובת בישראל הנכללת ברשימת אזורי המשלוח של חברת קיטו ביף גרקי בלבד. במידה והלקוח מעוניין שהמשלוח יגיע ליישוב אליו לא מבוצעת אספקה, מועד המשלוח יקבע בהתאם למועדי החלוקה של חברת המשלוחים. רשימת היישובים אשר לא ניתן לבצע אליהם משלוח מאתר משקאות המשמח ניתן ליצור קשר עם החנות במספר 058-5404111

ב. על אף האמור, ייתכן שלא ניתן יהיה לספק משלוחים לישובים מסוימים בישראל (לרבות על-פי הנחיות ומדיניות חברת המשלוחים החיצונית) למרות שנכללים ברשימת אזורי המשלוח של חברת קיטו ביף גרקי.

ג. עלות המשלוח היאבין 39-29 ₪. בכל הזמנה על סך יותר מ600 ש''ח המשלוח יהיה ללא עלות.

ד. המשלוח יגיע לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההזמנה תוך 2-5 ימי עסקים, וזאת בתנאי שהכתובת אינה נכללת ברשימת הישובים בהם אין אפשרות שילוח ליום העסקים הבא בלינק הנ"ל על פי המועד שיצוין ב-SMS שיתקבל אצל הלקוח מחברת המשלוחים החיצונית ובתיאום מראש של השליח עם הלקוח. הזמנה שבוצעה בימים א'-ה' החל מהשעה 13:00 תחשב כאילו בוצעה ביום שלמחרת ולפיכך תסופק בהתאם. הזמנה שבוצעה החל מיום ה' בשעה 13:00 ועד יום א' בשעה 13:00 כאילו בוצעה ביום  א'.
ו. הזמנות שיבוצעו באתר בתקופות של ביצוע מכירות מיוחדות באתר וכן בתקופה של 7 ימים לאחר מכן, ישלחו ויסופקו לכתובת שמסר הלקוח עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. לעניין זה "מכירות מיוחדות" כגון: ימי מכירות של shopping.il, יום הרווקים הסיני, black Friday , ימי lifestyle, מימוש של הטבות שנשלחות בדיוור ישיר וייעודיות לאתר הסחר, וכיוצ"ב.

ח. לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה באותה כתובת במועד שתואם בינו לבין השליח יחויב בדמי משלוח נוספים בגין משלוח חוזר (אם חויב), וזאת אף אם המשלוח המקורי היה ללא דמי משלוח מכל סיבה שהיא.

ט. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בפרטי הקשר שמסר בעת ביצוע ההזמנה, במשך 3 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, משקאות המשמח תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוח עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוח בדמי טיפול על סך 14.90 ₪ בנוסף לעלות הכנת המשלוח (ככל שרלוונטית). בנוסף, במקרה כאמור משקאות המשמח תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.

י. מובהר בזאת כי ימי חול המועד, ערבי חג וחגים ייחשבו לצורך האמור כימי ו' ושבת בשינויים המחויבים ולפי העניין.
יא.הספקת המוצרים תסופק רק לאדם הנושא את שמו על כרטיס האשראי שבו שולם ההזמנה בצירוף תעודת זהות.
בירורים ושירות לקוחות
ניתן לבדוק בכל עת מה סטטוס ההזמנה בעמוד היסטוריית ההזמנות. לפניות ובירורים ניתן להשאיר הודעה בטופס צור קשר או לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 058-5404111
בימים א'-ה' בין השעות 08:30-18:00.

מובהר כי על אף האמור לעיל חברת קיטו ביף גרקי תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר בוצעו ואושרו).

 

תקנון מדיניות ביטולים

תקנון מדיניות שינוי או ביטול עסקה – קיטו ביף גרקי
*בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
*בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010
* בכפוף לתקנון אתר "קיטו ביף גרקי”

1. מדיניות שינויים או ביטולים והחזרות טובין:

1.1 על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלו, ולערוך השוואה לצורך התאמה בין ההזמנה ובין החשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

1.2 למעט בגין סוגי המוצרים שיפורטו להלן, ולמעט המוצרים שנרכשו במסגרת מבצע מסוים, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורות כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק. כל זאת ועוד בכפוף להצגת חשבונות המעידה על עצם קיום ביצוע ההזמנה ו/או הוכחה אחרת לגבי עצם קיום ביצוע העסקה ו/או מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום (אשראי, מזומן וכיוצ”ב).

1.3 על אף האמור לעיל, מוצר הנרכש כחבילה אחת (אם המוצר ניתר להחזרה, ראו לעיל) יוחזר כחבילה אין להחזיר מוצרים בודדים המרכיבים את החבילה.

1.4 שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה בכפוף להסכמת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי ו/או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד. החברה תהא רשאי על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

1.5 במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה. החברה רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין החברה וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

1.6 במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח לאחר שקיבל לידיו בפועל את המוצרים שרכש – על חובת הלקוח להחזיר את המוצרים כשהם בתוך אריזתם המקורית, סגורים הרמטית ללא פגם כלשהו ולא נעשה בהם כל שימוש.

1.7 בעת החזרת המוצר/ים על ידי הלקוח, ללקוח האפשרות לבקש מהחברה שתספק עבורו שליח מטעמה, והכל על מנת לאסוף את מוצרי הרכישה המבוטלת. השירות כרוך בעלות משלוח רגיל. כמו כן ומבלי לגרוע ברישא של סעיף זה, איסוף מוצרי הרכישה להחזרה על ידי שליח מטעמם החברה הינו בכפוף לאישור החברה שאכן תכולת מוצרי הרכישה, אכן ניתנת להחזרה.

1.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או הובלתם, במישרין ו/או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת המשקאות וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם, תהא החברה רשאי להודיע על ביטול הרכישה כולה או מקצתה;

– במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את החברה.

– אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי הרוכש.
     אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

– במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

– אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהרוכש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, החברה תהיה
    רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה ואף לתבוע את הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו/

– בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, החברה תודיע לרוכש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והרוכש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

–  זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

1.9 החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה ב חברה ו/או מי מטעמה ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל חברה ו/או מי.

1.10 ביטלה החברה עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין

1.11 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המשקאות שהוזמנו ע”י הרוכש.

1.12 זיכוי עבור ביטול עסקה, יתבצע לאחר קבלת המוצרים לידי החברה ובכפוף לאישור החברה שתכולת מוצרי הרכישה אכן ניתנים להחזרה.

1.13 כל האמור לעיל במצטבר, בתקנון מדיניות שינוי וביטול עסקה – משקאות המשמח, הינו כפוף לתקנון אתר חברה – משקאות המשמח, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

מדיניות החזרת מוצרים

החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד,כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית,לא נעשה שימוש במוצר ,בצירוף הוכחת קניה,בבית העסק בלבד.
החזר כספי יינתן רק אם עלות המוצר מעל ל 50 ₪,בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ -לפי הנמוך מביניהם,במקרה החלפת מוצר לא יהיה חיוב דמי ביטול.
בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי –תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול שלעיל.
אין זכות החזרה על: מוצר שנקנה מתצוגה/עודפים,מוצרים שלא הורכבו ע"י החברה,מוצרים שהורכבו בבית הצרכן,מוצרים שנחתכו או רופדו בהזמנה מיוחדת.
חובה על הלקוח לבדוק את הטובין לשביעות רצונו,טענה: “ככה קבלתי” לא תתקבל.


מדיניות החלפת מוצרים:
מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה,כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית ,בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה ,בבית העסק בלבד.
אין זכות החלפה על: מוצר שנקנה מתצוגה/עודפים,מוצרים שלא הורכבו ע"י החברה.

bottom of page